Generalforsamling

Klik på det ønskede dokument, og det åbner i PDF format

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 26. september 2018
kl. 19:30
på Færgelundens Motel- og Kursuscenter
Skovnæsvej 2, 3630 Jægerspris

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.     Valg af dirigent
2.     Valg af stemmetællere
3.     Beretning for det forløbne regnskabsår.
4.     Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
5.     Budget for indeværende driftsår fremlægges
6.     Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for  kommende år.
7.     Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere
8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

        På valg er: Ove Louis Hansen            (gruppe 1)
                          Bent Juhl Jensen              (gruppe 1) 

                          Bent Gordon Johansen    (gruppe 2) 

9.     Valg af suppleanter til bestyrelsen.
         På valg er: Kjeld M. Hansen              (gruppe1)
                           Bente Christoffersen       (gruppe 2)

10.   Valg af revisor
11.   Eventuelt

Referater

 

Årsberetning